Howard Schatz, MD » Birdshot

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, pre-SRNV, right eye: 20/25; left eye: 20/100.

  Condition/keywords: birdshot, subretinal neovascularization (SRNV)

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, pre-SRNV, right eye: 20/25; left eye: 20/100.

  Condition/keywords: birdshot, subretinal neovascularization (SRNV)

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, pre-SRNV, right eye: 20/25; left eye: 20/100.

  Condition/keywords: birdshot, subretinal neovascularization (SRNV)

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  Shotgun.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  Birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, right eye: 20/50; left eye: 20/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, right eye: 20/220; left eye: 20/25.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, right eye: 20/80; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 18 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, right eye: 20/80; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  59-year-old white male with, III birdshot, right eye: 20/40; left eye: 20/320.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  49-year-old white male with birdshot, right eye: 20/20, left eye: 20/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  59-year-old white male with III birdshot, right eye: 20/40, left eye: 20/320.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  47-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/25, left eye: 20/30.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  47-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/25; left eye: 20/30.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  48-year-old white female, III birdshot (disap.), right eye: 20/30; left eye: 20/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  52-year-old white female, III birdshot (disap.), right eye: 20/25; left eye: 20/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  57-year-old white female, III birdshot (disap.), right eye: 20/20; left eye: 20/32.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  34-year-old white male, shotgun.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  34-year-old white male, shotgun.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  40-year-old white male, III birdshot-like, right eye: 20/25; left eye: 20/20.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  70-year-old white female, III birdshot, right eye: 10/200, left eye: 20/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  70-year-old white female, III birdshot, right eye: 10/200; left eye: 30/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  72-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/100; left eye: 20/30.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, right eye: 9/200; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot, right eye: 9/200; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  Birdshot inflamed, PE inflamed.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  Shotgun.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  64-year--old white female, III birdshot, right eye: 20/80; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  69-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/40; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • BVO & Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  57-year-old white female, right eye: 20/20; left eye: 20/30.

  Condition/keywords: birdshot, branch vein occlusion (BVO)

 • BVO & Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  57-year-old white male, BVO and birdshot, right eye: 20/20; left eye: 20/30.

  Condition/keywords: birdshot, branch vein occlusion (BVO)

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  62-year-old white female, III birdshot, 20/64.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  73-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/200; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  73-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/200; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  44-year-old white female, III birdshot, right eye; 20/20; left eye: 20/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  60-year-old white female, III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  60-year-old white female, III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  60-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/50; left eye: 20/40.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  61-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/40; left eye: 3/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  60-year-old white female, III birdshot (grid), right eye: 20/40; left eye: 3/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  63-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/64; LP.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  79-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/32; left eye: 20/50.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  51-year-old white male, 4 years Hx, III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 22 2013 by Howard Schatz, MD

  51-year-old white male, 4 years Hx, III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  51-year-old white male, 4 yr Hx, 20/15.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  68-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/50; left eye: 9/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  68-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/50; left eye: 9/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  53-year-old-white female IIII birdshot, phlebitis, right eye: 20/20; left eye: 20/15.

  Condition/keywords: birdshot, phlebitis

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  53-year-old white female, IIII birdshot, phlebitis, right eye: 20/20; left eye: 9/200.

  Condition/keywords: birdshot, phlebitis

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  43-year-old white female, shotgun and PVO, LE = opt at, right eye: 20/30; left eye: 1/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  43-year-old white female, shotgun, PVO (Hoyt), LE= opt at 20/30, 1/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  43-year-old white female, III birdshot, shotgun PVO, LE opt ret: 20/300, 1/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  43-year-old white female PVO Hoyt, LE opt ret: 20/30, 1/200.

  Condition/keywords: birdshot

 • Inflamed Shotgun

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  43-year-old white female, shotgun, 20/30; 1/200.

  Condition/keywords: birdshot, shotgun

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  62-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/20; left eye: 20/25.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  62-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/20; left eye: 20/25.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  64-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/25, left eye: 20/32.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  64-year-old white female, III birdshot, right eye: 20/25; left eye: 20/32.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  44-year-old white male, III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  44-year-old white male, III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  64-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/20, left eye: 20/20.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  47-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/22; left eye: 20/60.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  47-year-old white male, III birdshot, right eye: 20/25, left eye: 20/250.

  Condition/keywords: birdshot

 • Birdshot

  Apr 23 2013 by Howard Schatz, MD

  III birdshot.

  Condition/keywords: birdshot